Geografski položaj Dobanovaca

Dobanovci u celini imaju obeležja nizije, obzirom da su deo velike prirodne celine – Panonske nizije, te samim tim imaju i panonska prirodna obeležja. Nalaze se na 85m nadmorske visine.

Klima u području Dobanovaca je umereno-kontinentalna. Izražena su četiri godišnja doba. Zime su umereno hladne, a leta topla, proleća i jeseni su prilično kišoviti. Temperatura vazduha varira u odnosu na sezonu. Najhladniji meseci u godini su decembar i januar, kada temperatura vazduha dostiže -21oC. Najtopliji meseci su jul i avgust, kada i ima najveći broj tropskih dana sa temperaturama oko 40oC, što se odražava na pojavu letnje žege.

Oblast jugoistočnog Srema je oblast veoma ujednačenih orografskih prilika, prosečne nadmorske visine oko 80 metara, tako da je izložena strujama vazduha – vetrovima – praktično iz svih pravaca, a naročito iz zapadnog,  severozapadnog i jugoistočnog. Prva dva vetra po pravilu donose padavine sa Atlantika. Vetar košava, prema podacima meteorološke stanice, na ovom području ima najveću čestinu. Košava je vetar jugoistočnog pravca, prouzrokuje suvo i vedro vreme. Po pravilu donosi porast temperature vazduha, izazivajući povećano isparavanje i sušeći zemlju. Ovo je slapovit, ponekad i olujni vetar, koji duva brzinom od 20,4 pa i 100 km/h. Veoma je značajan jer pročišćava vazduh, koji je u ovom delu sve zagađeniji, zbog blizine Beograda i industrije. Po prestanku Košave, obično dolazi period kiša.

Geografski položaj naselja Dobanovci (autoput, blizina Beograda, aerodroma i reke Save) predstavljaju izuzetnu i nedovoljno iskorišćenu komparativnu prednost za razvoj niza delatnosti i intenziviranje pre svega industrije i poljoprivrede. U Budućnosti, struktura privrede mora se prilagoditi raspoloživim resursima i usmeriti ka afirmisanju    ovog geografskog položaja.

Leave a Reply