Nadležnosti – prava i obaveze mesnih zajednica

Građani u mesnim zajednicama mogu zadovoljiti zajedničke potrebe i interese putem:

  1. Pokretanja inicijative za donošenje i izmenu propisa i opštih akata iz nadležnosti opštine;
  2. Pokretanja inicijative za izgradnju, održavanje i korištenje lokalnih puteva i drugih komunalnih objekata i načina obezbeđivanja finansijskih sredstava za tu namenu;
  3. Pokretanja inicijative za komunalno uređenje naselja, održavanje čistoće ulica, uređenje i održavanje zelenih površina;
  4. Zaštite i unapređenja životne sredine
  5. Pokretanja inicijative za izdvajanje, spajanje i pripajanje naseljenih mesta iz sastava opštine;
  6. Održavanja i korištenja poslovnog prostora datog na upotrebu mesnoj zajednici;
  7. Zadovoljavanja potreba i interesa u oblasti civilne zaštite, odnosno zaštite od elementarnih i drugih nepogoda;
  8. Organizovanja humanitarnih akcija za korisnike socijalne pomoći i druge socijalne kategorije građana;
  9. Realizovanja zajedničkih potreba u oblasti kulture, fizičke kulture, organizovanja kulturnih manifestacija i sportskih takmičenja;
  10. Raspisivanja i sprovođenja referenduma.

Statutom i drugim aktima mesne zajednice može se predvideti zadovoljavanje i drugih potreba od neposrednog interesa za građane.

Izvod iz Zakona o komunalnim delatnostima :

Član 9.
Skupština opštine može odlučiti, na predlog mesne zajednice, da se o organizovanju obavljanja pojedinih komunalnih delatnosti ili poslova iz okvira tih delatnosti u seoskim i izdvojenim seoskim naseljima, kada te delatnosti služe isključivo potrebama stanovništva i drugih subjekata u tim naseljima, stara mesna zajednica (održavanje seoskih grobalja, održavanje javnih česmi i sl.).
Sredstva za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave obezbeđuju se iz:
sredstava utvrđenih odlukom o budžetu opštine, odnosno grada, uključujući i samodoprinos
donacija
prihoda koje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ostvari svojom aktivnošću

Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave donosi finansijski plan na koji saglasnost daje nadležni organ opštine, odnosno grada.

Organi mesne zajednice su: Savet Mesne zajednice i Nadzorni odbor