Savet mesne zajednice

U mesnoj zajednici obrazuje se savet mesne zajednice, kao predstavničko telo građana.  Poslovi i zadaci saveta, broj članova, postupak izbora, način odlučivanja i  druga pitanja od značaja za rad saveta mesne zajednice bliže se uređuju aktom mesne
zajednice, u skladu sa Statutom opštine i odlukom o osnivanju.

 

1. Nadležnost

 • Donosi statut mesne zajednice uz saglasnost Skupštine opštine, odnosno grada
 • Donosi program rada, završni račun i finansijski plan mesne zajednice 
 • Pokreće inicijativu za uvođenje samodoprinosa 
 • Vrši nadzor nad sprovođenjem programa realizacije uvedenog samodoprinosa 
 • Stara se o sprovodenju referenduma koji se raspisuje na teritoriji opštine, za delove opštine, mesnu zajednicu, deo mesne zajednice 
 • Stara se o sprovođenju pismenog izjašnjavanja građana
 • Usvaja jednogodišnji i četvorogodišnji izveštaj o radu mesne zajednice 
 • Obrazuje komisije, mirovna veća, odbore i druga radna tela radi zadovoljavanja zajedničkih potreba građana u skladu sa zakonom i ovom odlukom 
 • Određuje naziv i sedište mesne zajednice, po predviđenom postupku, u statutu mesne zajednice 
 • Izvršava odluke i sprovodi zaključke zborova građana 
 • Vrši i druge poslove utvrđene odlukom skupštine opštine, odnosno grada kojom se uređuje rad mesnih zajednica

2. Sastav

Broj članova saveta mesne zajednice uređuje se statutom mesne zajednice
Savet mesne zajednice ima predsednika i zamenika predsednika koji se biraju iz reda članova saveta
Predsednik saveta mesne zajednice predstavlja, zastupa mesnu zajednicu i naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana mesne zajednice
Sekretar mesne zajednice je i sekretar saveta mesne zajednice.

3. Izbor članova saveta

Izbore za savet mesne zajednice raspisuje predsednik Skupštine opštine, odnosno Skupštine grada u skladu sa aktima mesne zajednice.
Izbori za članove Saveta mesne zajednice mogu se sprovesti na više načina, koji se utvrđuju odlukom skupštine opštine, odnosno grada kojom se uređuju mesne zajednice, odnosno bliže utvrđuju statutom mesne zajednice.
Mogući postupci za izbor članova saveta mesne zajednice su:

 • neposrednim tajnim glasanjem,
 • većinskim izbornim sistemom gde se sprovodi postupak kandidovanja, 
 • izbor izborne komisije, 
 • neposredni izbori sa određivanjem dana izbora i rokova za sprovođenje izbornih radnji. Mesna zajednica se u tom slučaju može podeliti na više izbornih jedinica ili se izbori organizuju u MZ kao jednoj izbornoj jedinici
 • neposredno na zboru građana javnim ili tajnim glasanjem,

Članovi saveta biraju se na četiri godine.

4. Konstituisanje saveta

Savet mesne zajednice se konstituiše u roku od 8 dana, od dana sprovedenih izbora.
Prvu konstitutivnu sednicu saveta mesne zajednice saziva predsednik saveta mesne zajednice prethodnog saziva. Konstitutivna sednica može se održati ako njoj prisustvuje većina od ukupnog broja članova saveta mesne zajednice.

Na prvoj sednici saveta, iz reda članova saveta biraju se predsednik i zamenik predsednika saveta mesne zajednice.

5. Prestanak članstva u savetu

Članstvo u savetu prestaje istekom vremena na koji je član saveta biran, pre isteka roka na koji je član saveta biran pod sledećim uslovima:

 • njegovom ostavkom
 • gubljenjem poslovne sposobnosti
 • ako je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju najmanje 6 meseci,
 • gubljenjem državljanstva ili promenom prebivališta van područja MZ
 • izglasavanjem opoziva
 • smrću

6. Opoziv saveta

Savet može da bude opozvan:

 • ako ne vrši svoje poslove ( po usvojenim planovima i programima rada mesne zajednice)
 • ako poslove vrši tako da oštećuje zajedničke interese građana mesne zajednice 
 • ako zbor građana ne prihvati izveštaj o radu saveta, i u drugim slučajevima utvrđenim ovom odlukom i statutom mesne zajednice 

Predlog za donošenje odluke o pokretanju postupka opoziva saveta mesne zajednice u celini, i pojedinog člana, mogu da podnesu:

 • najmanje 50 građana svojim potpisima
 • nadzorni odbor
 • Skupština opštine, odnosno grada 
 • Izvršni organ Skupštine opštine opštine, odnosno grada 
 • drugi predlagač, utvrđen statutom mesne zajednice 

Postupak opoziva saveta mesne zajednice utvrđuje se odlukom skupštine opštine, odnosno grada kojom se uređuje rad mesnih zajednica i statutom mesne zajednice.

7. Radna tela saveta

Savet mesne zajednice može da obrazuje određena stalna ili povremena radna tela: komisije, odbore, mirovna veća i slično, u cilju pripreme, razmatranja i rešavanja nekih pitanja iz nadležnosti saveta.

U odluci o obrazovanju radnog tela, savet mesne zajednice odrediće broj, strukturu, nadležnost, mandat, podnošenje izveštaja.
Stalna i povremena radna tela, po pravilu imaju predsednika i najmanje dva člana, a mogu imati i svoje zamenike.
Radna tela odlučuju većinom od ukupnog broja članova.