Mesna kancelarija

Odlukom skupštine opštine, odnosno skupštine grada može se svim ili pojedinim mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave poveriti vršenje određenih poslova iz nadležnosti opštine odnosno grada, uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava.
Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti opštinske uprave, odnosno gradskih uprava, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se organizovati rad opštinske uprave u mesnim zajednicama – MESNE KANCELARIJE

 

Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na:

 • lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.), 
 • vodjenje biračkih spiskova
 • overu rukopisa, prepisa i potpisa 
 • izdavanje uverenja o činjenicima kada je to određeno zakonom
 • vršenje poslova prijemne kancelarije za opštinske organe uprave
 • vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslova zborova građana
 • čuvanja nađenih stvari do predaje ekonomatu ili drugom nadležnom organu
 • vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicima mesnog samodoprinosa i slično)
 • pružanje stručne pomoći u postupku izjašnjavanja građana za mesni samodoprinos
 • pružanje stručne pomoći mesnim zajednicama.

Lokalna samouprava

1. GRAĐANSKA INICIJATIVA

Građani putem građanske inicijative predlažu skupštini jedinice lokalne samouprave donošenje akta kojim će se urediti određeno pitanje iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, promenu statuta ili drugih akata i raspisivanje referenduma u skladu sa zakonom i statutom
O predlogu iz stava 1. ovog člana, skupština je dužna da održi raspravu i da dostavi obrazložen odgovor građanima u roku od 60 dana od dobijanja predloga
Statutom jedinice lokalne samouprave utvrđuje se broj potpisa građana potreban za punovažno pokretanje građanske inicijative, koji ne može da bude manji od 5% birača

2. ZBOR GRAĐANA

Zbor građana se saziva za deo teritorije jedinice lokalne samouprave utvrđen statutom
Zbor građana raspravlja i daje predloge o pitanjima iz nadležnosti organa jedinice lokalne samouprave
Zbor građana većinom glasova prisutnih usvaja zahteve i predloge i upućuje ih skupštini ili pojedinim organima i službama jedinice lokalne samouprave
Organi i službe jedinice lokalne samouprave dužni su da u roku od 60 dana od održavanja zbora građana, razmotre zahteve i predloge građana i o njima zauzmu stav, odnosno donesu odgovarajuću odluku ili meru i o tome obaveste građane
Način sazivanja zbora građana, njegov rad, kao i način utvrđivanja stavova zbora uređuje se statutom i odlukom skupštine opštine

3. REFERENDUM

Skupština jedinice lokalne samouprave može na sopstvenu inicijativu da raspiše referendum o pitanjima iz svoje nadležnosti
Referendum o pitanju iz svoje nadležnosti skupština jedinice lokalne samouprave dužna je da raspiše na predlog koji podnese najmanje 10% birača od ukupnog biračkog tela u jedinici lokalne samouprave, na način utvrđen zakonom i statutom.
Odluka putem referenduma doneta je ako se za nju izjasnila većina građana koja je glasala, pod uslovom da je glasalo više od polovine ukupnog broja građana
Odluka doneta na referendumu je obavezna, a skupština jedinice lokalne samouprave je ne može staviti van snage, niti izmenama i dopunama menjati njenu suštinu u narednom periodu od godinu dana od dana donošenja odluke

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu zakonitog i namenskog korišćenja i raspolaganja sredstvima mesne zajednice

Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana koje biraju i opozivaju na utvrđen način.  

Postupak opoziva saveta mesne zajednice utvrđuje se odlukom skupštine opštine, odnosno grada kojom se uređuje rad mesnih zajednica i statutom mesne zajednice, postupak je uvek istovetan postupku izbora saveta mesne zajednice

Članovi nadzornog odbora biraju se na period od 4 godine

Nadzorni odbor je ovlašćen da traži, a organi mesne zajednice su dužni da omoguće uvid odboru u sva finansijska i druga dokumenta

Nadzorni odbor je dužan da o svojim nalazima i mišljenjima podnosi izveštaje zboru gradana – najmanje jednom godišnje Ako savet ne omoguci nadzornom odboru uvid u dokumenta, u smislu prvog stava ovog člana, nadzorni odbor može pokrenuti postupak opoziva saveta mesne zajedniceLokalna samouprava

Savet mesne zajednice

U mesnoj zajednici obrazuje se savet mesne zajednice, kao predstavničko telo građana.  Poslovi i zadaci saveta, broj članova, postupak izbora, način odlučivanja i  druga pitanja od značaja za rad saveta mesne zajednice bliže se uređuju aktom mesne
zajednice, u skladu sa Statutom opštine i odlukom o osnivanju.

 

1. Nadležnost

 • Donosi statut mesne zajednice uz saglasnost Skupštine opštine, odnosno grada
 • Donosi program rada, završni račun i finansijski plan mesne zajednice 
 • Pokreće inicijativu za uvođenje samodoprinosa 
 • Vrši nadzor nad sprovođenjem programa realizacije uvedenog samodoprinosa 
 • Stara se o sprovodenju referenduma koji se raspisuje na teritoriji opštine, za delove opštine, mesnu zajednicu, deo mesne zajednice 
 • Stara se o sprovođenju pismenog izjašnjavanja građana
 • Usvaja jednogodišnji i četvorogodišnji izveštaj o radu mesne zajednice 
 • Obrazuje komisije, mirovna veća, odbore i druga radna tela radi zadovoljavanja zajedničkih potreba građana u skladu sa zakonom i ovom odlukom 
 • Određuje naziv i sedište mesne zajednice, po predviđenom postupku, u statutu mesne zajednice 
 • Izvršava odluke i sprovodi zaključke zborova građana 
 • Vrši i druge poslove utvrđene odlukom skupštine opštine, odnosno grada kojom se uređuje rad mesnih zajednica

2. Sastav

Broj članova saveta mesne zajednice uređuje se statutom mesne zajednice
Savet mesne zajednice ima predsednika i zamenika predsednika koji se biraju iz reda članova saveta
Predsednik saveta mesne zajednice predstavlja, zastupa mesnu zajednicu i naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana mesne zajednice
Sekretar mesne zajednice je i sekretar saveta mesne zajednice.

3. Izbor članova saveta

Izbore za savet mesne zajednice raspisuje predsednik Skupštine opštine, odnosno Skupštine grada u skladu sa aktima mesne zajednice.
Izbori za članove Saveta mesne zajednice mogu se sprovesti na više načina, koji se utvrđuju odlukom skupštine opštine, odnosno grada kojom se uređuju mesne zajednice, odnosno bliže utvrđuju statutom mesne zajednice.
Mogući postupci za izbor članova saveta mesne zajednice su:

 • neposrednim tajnim glasanjem,
 • većinskim izbornim sistemom gde se sprovodi postupak kandidovanja, 
 • izbor izborne komisije, 
 • neposredni izbori sa određivanjem dana izbora i rokova za sprovođenje izbornih radnji. Mesna zajednica se u tom slučaju može podeliti na više izbornih jedinica ili se izbori organizuju u MZ kao jednoj izbornoj jedinici
 • neposredno na zboru građana javnim ili tajnim glasanjem,

Članovi saveta biraju se na četiri godine.

4. Konstituisanje saveta

Savet mesne zajednice se konstituiše u roku od 8 dana, od dana sprovedenih izbora.
Prvu konstitutivnu sednicu saveta mesne zajednice saziva predsednik saveta mesne zajednice prethodnog saziva. Konstitutivna sednica može se održati ako njoj prisustvuje većina od ukupnog broja članova saveta mesne zajednice.

Na prvoj sednici saveta, iz reda članova saveta biraju se predsednik i zamenik predsednika saveta mesne zajednice.

5. Prestanak članstva u savetu

Članstvo u savetu prestaje istekom vremena na koji je član saveta biran, pre isteka roka na koji je član saveta biran pod sledećim uslovima:

 • njegovom ostavkom
 • gubljenjem poslovne sposobnosti
 • ako je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju najmanje 6 meseci,
 • gubljenjem državljanstva ili promenom prebivališta van područja MZ
 • izglasavanjem opoziva
 • smrću

6. Opoziv saveta

Savet može da bude opozvan:

 • ako ne vrši svoje poslove ( po usvojenim planovima i programima rada mesne zajednice)
 • ako poslove vrši tako da oštećuje zajedničke interese građana mesne zajednice 
 • ako zbor građana ne prihvati izveštaj o radu saveta, i u drugim slučajevima utvrđenim ovom odlukom i statutom mesne zajednice 

Predlog za donošenje odluke o pokretanju postupka opoziva saveta mesne zajednice u celini, i pojedinog člana, mogu da podnesu:

 • najmanje 50 građana svojim potpisima
 • nadzorni odbor
 • Skupština opštine, odnosno grada 
 • Izvršni organ Skupštine opštine opštine, odnosno grada 
 • drugi predlagač, utvrđen statutom mesne zajednice 

Postupak opoziva saveta mesne zajednice utvrđuje se odlukom skupštine opštine, odnosno grada kojom se uređuje rad mesnih zajednica i statutom mesne zajednice.

7. Radna tela saveta

Savet mesne zajednice može da obrazuje određena stalna ili povremena radna tela: komisije, odbore, mirovna veća i slično, u cilju pripreme, razmatranja i rešavanja nekih pitanja iz nadležnosti saveta.

U odluci o obrazovanju radnog tela, savet mesne zajednice odrediće broj, strukturu, nadležnost, mandat, podnošenje izveštaja.
Stalna i povremena radna tela, po pravilu imaju predsednika i najmanje dva člana, a mogu imati i svoje zamenike.
Radna tela odlučuju većinom od ukupnog broja članova.

Nadležnosti – prava i obaveze mesnih zajednica

Građani u mesnim zajednicama mogu zadovoljiti zajedničke potrebe i interese putem:

 1. Pokretanja inicijative za donošenje i izmenu propisa i opštih akata iz nadležnosti opštine;
 2. Pokretanja inicijative za izgradnju, održavanje i korištenje lokalnih puteva i drugih komunalnih objekata i načina obezbeđivanja finansijskih sredstava za tu namenu;
 3. Pokretanja inicijative za komunalno uređenje naselja, održavanje čistoće ulica, uređenje i održavanje zelenih površina;
 4. Zaštite i unapređenja životne sredine
 5. Pokretanja inicijative za izdvajanje, spajanje i pripajanje naseljenih mesta iz sastava opštine;
 6. Održavanja i korištenja poslovnog prostora datog na upotrebu mesnoj zajednici;
 7. Zadovoljavanja potreba i interesa u oblasti civilne zaštite, odnosno zaštite od elementarnih i drugih nepogoda;
 8. Organizovanja humanitarnih akcija za korisnike socijalne pomoći i druge socijalne kategorije građana;
 9. Realizovanja zajedničkih potreba u oblasti kulture, fizičke kulture, organizovanja kulturnih manifestacija i sportskih takmičenja;
 10. Raspisivanja i sprovođenja referenduma.

Statutom i drugim aktima mesne zajednice može se predvideti zadovoljavanje i drugih potreba od neposrednog interesa za građane.

Izvod iz Zakona o komunalnim delatnostima :

Član 9.
Skupština opštine može odlučiti, na predlog mesne zajednice, da se o organizovanju obavljanja pojedinih komunalnih delatnosti ili poslova iz okvira tih delatnosti u seoskim i izdvojenim seoskim naseljima, kada te delatnosti služe isključivo potrebama stanovništva i drugih subjekata u tim naseljima, stara mesna zajednica (održavanje seoskih grobalja, održavanje javnih česmi i sl.).
Sredstva za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave obezbeđuju se iz:
sredstava utvrđenih odlukom o budžetu opštine, odnosno grada, uključujući i samodoprinos
donacija
prihoda koje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ostvari svojom aktivnošću

Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave donosi finansijski plan na koji saglasnost daje nadležni organ opštine, odnosno grada.

Organi mesne zajednice su: Savet Mesne zajednice i Nadzorni odbor

Pojam i organizovanje mesne zajednice

Radi zadovoljavanja potreba i interesa od neposrednog značaja za građane sa određenog područja, osnivaju se mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave (u daljem tekstu: mesna zajednica).
Mesna zajednica osniva se za: naseljeno mesto, dva ili više naseljenih mesta, deo naseljenog mesta, ulicu, deo jedne ili više ulica, koji predstavlja prostornu, funkcionalnu i urbanističku celinu i gde postoji međusobna interesna povezanost građana i mogućnost njihovog organizovanja.  Mesna zajednica, po pravilu, obuhvata područje sa približno istim brojem stanovnika. Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica, u okviru prava i dužnosti utvrđenih statutom  opštine i odlukom o osnivanju mesne zajednice. Mesna zajednica ima pečat i račun.

Pojam Mesne zajednice

Položaj, organizacija i način rada mesne zajednice kao osnovnog oblika mesne samouprave u političkom sistemu Republike Srbije uređen je Zakonom o lokalnoj samoupravi, a u skladu sa Statutom gradova, odnosno opština, posebnom odlukom bliže se uređuje način obrazovanja, poslovi, organizacija i način finansiranja mesnih zajednica.

Aktima mesne zajednice, u skladu sa statutom opštine, odnosno grada i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje vrši, organi i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice.
Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju.

Organizovanje mesne zajednice

Radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva osnivaju se mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave.
Zakon o lokalnoj samoupravi reguliše mogućnost osnivanja mesnih zajednica u gradu ili opštini i to:

 • za deo naseljenog mesta
 • za jedno naseljeno mesto
 • za više naseljenih mesta

Skupština opštine, odnosno skupština grada, odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje građana, o obrazovanju, području za koje se obrazuju i ukidaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave.

Postupak obrazovanja mesne zajednice sastoji se od utvrđivanja područja u gradu odnosno teritoriji opštine za koje se obrazuje mesna zajednica i organizovanja građana mesne zajednice, odnosno njenim konstituisanjem: donošenjem statuta mesne zajednice i izborom saveta mesne zajednice.

Mesna zajednica se obrazuje na području na kome postoji interes za što neposrednije zadovoljavanje zajedničkih potreba građana, i gde se mogu obezbediti uslovi za neposredno vršenje poslova opštine.

U skladu sa Statutom opštine način obrazovanja, poslovi, organizacija i način finansiranja mesnih zajednica detaljnije se uređuju posebnom odlukom. Inicijativu za formiranje nove MZ odnosno promenu postojećih mogu pokrenuti:

 • zbor građana MZ;
 • najmanje deset posto birača sa područja za koje se predlaže promena;
 • savet MZ;
 • načelnik opštine.

Inicijativa za odvajanje dela MZ u posebnu MZ upućuje se savetu postojeće MZ, a ukoliko se on o tome negativno odredi, dužan je u roku od 30 dana organizovati referendum o tom pitanju.

Finansiranje mesne zajednice

Sredstva za rad mesne zajednice obezbeđuju se iz:

 • sredstava utvrđenih odlukom o budžetu gradske opštine, uključujući i samodoprinos
 • donacija 
 • prihoda koje mesna zajednica ostvari svojom aktivnošću.

Mesna zajednica donosi finansijski plan na koji saglasnost daje Veće gradske
opštine.

Poveravanje poslova i organizovanje rada uprave u mesnim zajednicama

Odlukom Skupštine Gradske opštine može se svim ili pojedinim mesnim zajednicama poveriti vršenje određenih poslova iz nadležnosti Gradske opštine, uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava. Prilikom odlučivanja o poveravanju poslova polazi se od
značaja tih poslova za zadovoljavanje svakodnevnih i neposrednih potreba građana sa određenog područja.

Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave, odnosno Uprave gradske opštine, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se organizovati rad Uprave u mesnim zajednicama. Poslove, način i mesto njihovog vršenja, određuje predsednik Gradske opštine, na predlog načelnika uprave.